اعضای هیأت مدیره

مهدی اعتصام

رئیس هیأت مدیره

سید حسن قلعه نوئی

نائب رئیس هیأت مدیره

محمد مقنی زاده

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مسلم مقدم

عضو هیأت مدیره

غلامرضا توسلی پور

عضو هیأت مدیره