اعضای هیأت مدیره

image

صادق رضایی

رئیس هیأت مدیره

محمدعلی محمودیان

 نایب رئیس هیأت مدیره

و مدیر عامل 

محمد مقنی زاده بافقی

 عضو هیأت مدیره