اعضای هیأت مدیره

مهدی اعتصام

رئیس هیأت مدیره

سید حسن قلعه نوئی

نائب رئیس هیأت مدیره

فرهام مقدم راد

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مسلم مقدم

عضو هیأت مدیره

غلامرضا توسلی پور

عضو هیأت مدیره