گزارش پیشرفت پروژه احداث بام قزوین

بتن ریزی برم سوم پروژه
بتن ریزی برم سوم پروژه
عملیات سنگ کاری ورقه ای کف برم دوم پروژه
عملیات سنگ کاری ورقه ای کف برم دوم
عملیات بندکشی دیوار سنگی برم دوم پروژه

امکان ارسال نظر وجود ندارد!