گزارش پیشرفت پروژه پارک محمدیه قزوین

اجرای واش بتن محوطه جلوی رستوران مدرن
اجرای واش بتن محوطه جلوی رستوران مدرن
اجرای سنگ نمای رستوران سنتی
ایزوگام سقف رستوران مدرن
ایزوگام سقف رستوران مدرن
بتن ریزی کف رستوران مدرن پارک
بندکشی محوطه جلوی رستوران مدرن
عملیات خاکریزی محوطه سبز
کاشی کاری رستوران مدرن

امکان ارسال نظر وجود ندارد!