گزارش پیشرفت پروژه پل یادگار امام قزوین

 

عملیات آرماتور بندی دیوار حائل پروژه
عملیات قالب بندی دیوار حائل پروژه
قالب بندی دیوار حائل پروژه
قالب بندی دیوار حائل پروژه
قالب بندی دیوار حائل پروژه

امکان ارسال نظر وجود ندارد!