گزارش پیشرفت پروژه بام قزوین

اجرای دیوار جانپناه دور استخر بام قزوین
اجرای دیوار دور استخر بام قزوین
سنگ کاری ورقه ای کف برم 3 بام قزوین

امکان ارسال نظر وجود ندارد!