گزارش پیشرفت پروژه پل یادگار امام قزوین

اندودکاری دیوار حائل پل یادگار
بتن ریزی کف کانال رودخانه فصلی پل یادگار
قالب بندی دیوار کانال رودخانه فصلی پل یادگار
قالب بندی کف کانال رودخانه فصلی پل یادگار
کیورینگ بتن کف کانال رودخانه فصلی پل یادگار

امکان ارسال نظر وجود ندارد!