برگزاری همایش هم اندیشی و تبیین برنامه ها در راستای توسعه فعالیت های هلدینگ تجلی مهر ایرانیان (اسفند 1400)

سخنرانی مهندس قلعه نویی مدیرعامل محترم هلدینگ
سخنرانی مهندس قلعه نویی مدیرعامل محترم هلدینگ

سخنرانی مهندس قلعه نویی مدیرعامل محترم هلدینگ

اعلام برنامه ها توسط مجری برنامه آقای جوکار
سخنرانی جناب آقای تیموری مدیر محترم حراست بنیاد تعاون بسیج
حضور جناب آقای جعفری مدیر محترم مالی هلدینگ

حضور جناب آقای پورحسینی مدیر محترم حسابرسی هلدینگ
حضور جناب آقای مهندس نانوا کناری دبیر محترم همایش
سخنرانی دکتر مقدمی راد مدیرعامل محترم شرکت سازندگی انصار

 

امکان ارسال نظر وجود ندارد!