فاز دوم مصلی کاشان

محل اجرا: کاشان
شرکت سازنده : سازندگی اننصار
آدرس: کاشان – مصلی بزرگ شهر
کارفرماشهرداری کاشان
مجریشرکت سازندگی انصار
مساحت زیربنا10568 متر
نوع سازهاسکلت بندی با سقف دال بتنی
آرماتوربندی749 تن
قالب بندی19865 متر مربع
بتن ریزی5661 متر مکعب
آهن آلات120 تن
تاریخ شروع1393
مدت قرارداد12 ماه

آخرین اخبار پروژه