بلوار دانشگاه کاشان

محل اجرا: کاشان
شرکت سازنده : سازندگی انصار

آدرس: کاشان بلوار قطب راوندی جنب دانشگاه کاشان

کارفرماشهرداری کاشان
کاربریراه
طول مسیر 5163 متر
حجم خاکبرداری79800 متر مکعب
حجم خاکریزی158966 متر مکعب
آرماتوربندی28636 متر مربع
قالب بندی5122 مترمربع
طول رمپ جنوبی17 متر
آرماتوربندی2400 تن
قالب بندی5122 مترمربع
بتن ریزی3138 متر مکعب
تاریخ شروع1393
مدت قرارداد12 ماه

آخرین اخبار پروژه